Siirry suoraan sisältöön
Kotisivu » Uutiset » Joroisten tiedotustilaisuudessa pureuduttiin valumavesien ohjaukseen ja viivytykseen

Joroisten tiedotustilaisuudessa pureuduttiin valumavesien ohjaukseen ja viivytykseen

Joroisten Tervajoensuon aurinkovoimalahankkeeseen liittyvän vesiensuojelun tiedotustilaisuuden yhteenveto on valmistunut.

Alun perin Vapo on suunnitellut aluetta turvetuotantoalueeksi ja laatinut kattavia ympäristöarviointeja ja selvityksiä, joita on soveltuvin osin hyödynnetty myös aurinkovoimalahankkeen ympäristöarvioinnissa kaavoituksen yhteydessä sekä kunnan että ELY-keskuksen ympäristöviranomaisyhteistyössä. Selvitysten ja lausuntojen perusteella vesien hallinta ja vesistön kuormitus osoittautuivat keskeisimmäksi huomioitavaksi vaikutukseksi luonnon ja ympäristön kannalta.

Vesienhallinnan suunnittelun lähtökohtana on kaksi laajaa valuma-aluetta, joista tulevat vedet purkautuvat Sysmäjärven Lahnalahteen ja Etelälampeen.
Vesitaseen ylläpitämiseksi rakenteiden sekä tulevan toiminnan vaikutuksia on etukäteen mallinnettu haihduttamisen ja valunnan mallinnuksilla, eikä aurinkovoimalan rakentamisen ja tulevan toiminnan vuoksi aluetta ole tarvetta kuivattaa kokonaan.

Suoalue itsessään viivyttää valumavesiä merkittävästi. Aurinkovoimalahankkeen yhteydessä parannetaan tarvittavilta osin hankealueen vesienjohtamista siten, että vedet ohjataan hallitusti hankealueen lounaisosaan perkaamalla tarvittaessa keskeisimmät reuna- ja pääojat. Voimala-alueen lounaisosasta vedet puretaan viivästyksen ja laskeutuksen jälkeen metsäautotien länsipuolelle.

Molemmat purkureitit varustetaan hankealueen puolelle tehtävillä altailla, joiden tehtävänä on tarvittaessa viivästyttää Tervajoensuolta tulevaa valumaa sekä toimia kiintoaineksen laskeutusaltaina. Altaat mitoitetaan siten, että niillä pystytään viivyttämään aurinkovoimalahankkeen aiheuttamaa lisävalumaa. Tarvittaessa hankealueen vesipintaa hallitaan perattaviin ojiin perustettavilla settipadoilla, jolla voidaan lisätä valumavesien viipymää ja säätää vesipintaa halutulle tasolle.

Voimalan lounaispuoliselle alueelle on vireillä Pelastakaa Sysmäjärvi ry:n hanke, jonka tarkoituksena on palauttaa Tervajoen alajuoksu alkuperäiseen uomaansa Etelälammen kautta ja luoda Etelälampeen kiintoainesta pidättävät kosteikko-olosuhteet. Voimalahankkeen eteneminen ei kuitenkaan ole riippuvainen kosteikkohankkeesta, sillä edellä mainitulla tavalla voimala-alueelta tulevat vedet käsitellään ja voidaan purkaa alueelta ulos jo nykytilanteessa – ilman, että voimala-alueelta tulee merkittävää kiintoainekuormitusta. Kosteikkojärjestelyt tulevat aikanaan parantamaan Tervajoen Lahnalahteen aiheuttamaa kuormitusta kokonaisuudessaan.

Tiedot pohjautuvat ympäristökonsultointiyritys Envineer Oy:lta saatuihin tietoihin. Yrityksen johtava asiantuntija Ari Kolehmainen esitteli hankkeeseen liittyviä ympäristötekijöitä 3Flash Finlandin tiedotustilaisuudessa 1.6.2023.