Siirry suoraan sisältöön

Vetyhankekehitys

Tietoa vetytaloudesta

Energiajärjestelmät ja energiateollisuus ovat murroksessa. Toimia on tehtävä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta EU:n asettamat ilmastotavoitteet saavutetaan. Uusiutuvan energiantuotannon kapasiteetti on kasvanut useiden vuosien ajan ja jatkaa edelleen kasvuaan. Suomessa tuotetaankin jo toiseksi eniten energiaa uusiutuvista lähteistä koko Euroopassa. 

Uusiutuvan sähköntuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, rinnalle tarvitaan kuitenkin myös muita ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka konvertoivat vaikeasti sähköistettävät sektorit vähähiiliseen tai hiilineutraaliin toimintaan ja lisäksi tasapainottavat energiajärjestelmäämme kyseisten energialähteiden sääriippuvaisen luonteen vuoksi. Yksi mahdollisista ratkaisuista on vety.

Vety mahdollistaa teollisten prosessien dekarbonisaation, eli hiilestä irtaantumisen. Tämä tapahtuu korvaamalla fossiilisesti tuotettu vety uusiutuvalla vedyllä, veden elektrolyysiä hyödyntäen, jossa vesi hajotetaan vedyksi ja hapeksi uusiutuvasta alkuperästä olevalla sähköllä, kuten tuuli- tai aurinkosähköllä.

Olosuhteet ovat otolliset, sillä merkittävä osa vedyn tuotannon kannattavuudesta muodostuu sähkön hinnasta ja meillä Suomessa onkin Euroopan tasolla toiseksi ja kolmanneksi halvimmat tuuli- ja aurinkovoiman ostosopimukset. Uusiutuvaa vetyä on kaavailtu käytettäväksi vihreän teräksen tuotannossa sekä raskaan liikenteen polttoaineena, mutta se tarjoaa myös muita mahdollisuuksia toisilla sektoreilla.

Toisaalta vihreän vedyn avulla ja toisaalta ottamalla talteen sekä hyödyntämällä (CCU) teollisuuden hiilipäästöjä, kuten metsäteollisuudessa syntyvää biogeenistä (Bio CO2) tai suoraan ilmasta talteenottamalla (DAC) kaapattua hiilidioksidia, voidaan muodostaa vihreitä, korkeamman jalostusasteen tuotteita (P2X). Tällaisia ovat esimerkiksi e-metaani, e-metanoli sekä liikenteessä ja ilmailussa käytettävät polttoaineet. Myös erilaisten kemikaalien valmistus on mahdollista, mukaan lukien vihreä ammoniakki, jota voidaan käyttää lannoiteteollisuudessa.

Lisäksi vedyntuotannossa käytettävä elektrolyysiprosessi synnyttää sivutuotteina hukkalämpöä sekä happea, joilla on omat käyttökohteensa lämmityksessä ja teollisuudessa. Erinäisten prosessien dekarbonisaation lisäksi vety ja vedyn jatkojalostustuotteet voivat tarjota mahdollisuuksia energiankantajina tasaamaan sähkön tuotannon ja kysynnän huippuaikojen vaihteluita tasapainottaen energiajärjestelmää ja markkinaa.

Suomessa on valmisteilla lukuisia vetyyn ja P2X:n liittyviä hankkeita, ja Suomesta onkin ennustettu yhtä johtavista vetytalousmahdeista vuoteen 2030 mennessä. Vetytalous mahdollistaa uusien työpaikkojen sekä vientituotteiden syntymisen vahvistaen kansantaloutta. Tämä vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja ja projektien käynnistämistä. 3Flash Finland haluaa olla mukana vetytalouden edistämisessä hankekehittäjän roolissa.

Vetyhankekehitys

Hyödynnämme vetyhankekehityksessä aurinkopuistojen hankekehityksestä tuttuja toimintamalleja.

Etsimme hankkeille sijoittajat ja rahoituksen

Kontaktoimme vedyntuotantoon ja muihin määriteltyihin tarpeisiin liittyvät laitetoimittajat

Etsimme yhteistyökumppanit suunnittelu- ja luvitusprosessia varten

Etsimme vetyprojekteille loppukäyttäjät

Tuotamme asiakkaidemme käyttöön viimeisintä tutkimustietoa

Hyödynnämme osaamistamme aurinkopuistojen kehityshankkeista uusiutuvan sähkön- ja vedyntuotannon parittamisessa

Pystymme mahdollisesti tarjoamaan vetyhankkeille aurinkopuistoratkaisun offgrid- tai PPA-mallisena

YhteistyössäClic Innovation Partner

Clic Innovationin yhteistyökumppanina osallistumme energiateollisuuden kehittämiseen ja hyödymme olemassa olevista resursseista, verkostoista ja yhteistyömahdollisuuksista. Yhdessä edistämme vihreää siirtymää osallistumalla aktiivisesti keskusteluun ja tutkimusprojekteihin, joissa roolimme keskittyy erityisesti uusiutuvan energian ja vedyn tuotantoon liittyvään kehitykseen. Clic Innovation mahdollistaa laajan yhteistyön, rahoitushakujen ohjauksen sekä organisoinnin vauhdittaen projektien aloitusta ja läpivientiä. Lue lisää: CLIC Innovation’s Associate Partner Program  – CLIC Innovation

OffgridH2 Co-Innovation -hanke

Olemme mukana myös Clic Innovationin koordinoimassa Co-innovation -hankeessa, jonka tavoitteena on tutkia uusia teknologioita ja tapoja tehostaa vedyn tuotantoa ja sen hyötysuhdetta uusiutuvan energian offgrid -kytkennöissä. Kyseisten järjestelmien toimintaa optimoimalla vedyn tuotannosta voidaan tehdä kustannustehokkaampaa ja siten kilpailukykyisempää. Uusiutuvan vedyn kilpailukykyä parantamalla voidaan mahdollistaa uusien liiketoimintamallien sekä kysyntämarkkinan muodostuminen jo olemassa oleville sektoreille. 3Flash Finland on yksi projektin jäsenistä ja mukana omalla yksityisellä R&D-projektilla. Lue lisää: OffgridH2 – CLIC Innovation

Suomen Vetylaakso Ry

Suomen Vetylaakso ry:n jäsenenä edistämme vihreän siirtymän ja vetytalouden kehitystä Itä-ja Kaakkois-Suomessa. Osallistumme ajankohtaiseen keskusteluun, muodostamme verkostoja, järjestämme tapahtumia ja teemme yhteistyötä jäsententen kanssa. Suomen Vetylaakso ry tiedottaa alan kehityksestä ja poliittisesta keskustelusta elinalueemme etuja ja elinvoimaisuutta valvoen. Lue lisää: Etusivu – Suomen Vetylaakso Ry


Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (AHK)

Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin (AHK) jäsenenä meillä on pääsy jopa 700 Saksassa ja Suomessa toimivan yrityksen verkostoon, jonka kautta voimme tarjota erilaisia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Lue lisää: https://ahkfinnland.de/fi/jaesen/jaesenedut